راز بلاگ

مرجع وبلاگ های ایرانی


20تیر93

من به خواب رفته ام

 

درانتهای آن خواب ژرف

 تورامیبینم

چشم هایم رامیگشایم

توبازهم نیستی

لعنت به این نبودن ها

دلم میخواهد

توراازآن خواب عمیق بیرون بکشم

دستهایت رابگیرم

صدایت کنم

انگارهزارسال است

 توبه خواب رفته ای

آشفته ای، خسته ای، درمانده ای...

آخ...دلت...ازدلت برایم بگو

بگوکه شکسته است

دادبزن

چشم درچشم من

روبه روی من

دست دردست من

دادبزن

ومراازاین خواب هزارساله

بیدارکن

ن.عبرچسب ها:
منبع مطلب